Leeghalen tuinen Van Zomerenlaan gestart

12 maart 2019

Poort6 is vorige week gestart met het leeghalen van de tuinen in de Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat. Op aanwijzing van een ecoloog mag een groot deel van het aanwezige groen, losliggend materiaal en de schuttingen worden weggehaald. Ook hebben we inmiddels toestemming van de gemeente ontvangen om de bergingen te verwijderen. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder afbreuk te doen aan de Wet natuurbescherming.Quickscan
Volgens de Wet natuurbescherming moet er bij sloop onderzoek worden gedaan naar beschermde plant- en diersoorten. Dit start altijd met een quickscan. Dit onderzoek hebben wij in het najaar van 2017 laten uitvoeren. De quickscan gaf aan dat deze locatie vrij bijzonder is vanwege de specifieke vleermuizen die hier leven. Daarnaast zijn er nesten van huismussen en gierzwaluwen in de daken aangetroffen.

Soortgericht onderzoek
Omdat uit de quickscan bleek dat er beschermde diersoorten voorkomen, moest er aanvullend onderzoek worden gedaan. Dit wordt een soortgericht onderzoek genoemd. Dit onderzoek startte in het voorjaar van 2018 en nam een half jaar in beslag. In totaal zijn er 18 verblijfplaatsen aangetroffen. Met het weghalen van de verblijfplaatsen van de beschermde diersoorten mogen we pas starten na toestemming van de provincie.Vorige maand hebben we hiervoor ontheffing aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. 

Plaatsen nestkasten 
Uit het soortgericht onderzoek kwam ook naar voren dat we in totaal 77 tijdelijke nestkasten binnen een straal van 200 meter rondom de slooplocatie moesten plaatsen. Deze werkzaamheden zijn in januari afgerond. In de nieuwe, energiezuinige eengezinswoningen die op deze locatie worden gebouwd, worden straks 77 permanente verblijfplaatsen voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen aangebracht.Advies ecoloog
Omdat we heel zorgvuldig met beschermde diersoorten om willen gaan, hebben we een expert op het gebied van planten en dieren benaderd. Samen met deze ecoloog en de sloopaannemer hebben we gekeken welke bomen, struiken en materialen nu al weggehaald mogen worden binnen de Wet natuurbescherming. Dit doen we om de leefbaarheid en veiligheid in het gebied verder te verbeteren. De ecoloog heeft hiervoor alle bomen en struiken onderzocht op de aanwezigheid van nesten die in gebruik zijn. Ook heeft hij gekeken naar bomen en struiken die voor de huismus belangrijk zijn. Deze zijn met lint gemarkeerd en blijven staan totdat de ontheffing van de provincie binnen is. Ook alle schuttingen en bergingen mogen op aanwijzing van de ecoloog weggehaald worden. Voor het slopen van de bergingen moest Poort6 wel eerst toestemming aan de gemeente vragen. Deze hebben we afgelopen maandag ontvangen.

Toezicht ecoloog
Tijdens de uitvoering houden we nauw contact met de ecoloog en de sloopaannemer. Dit om er zeker van te zijn dat alle werkzaamheden volgens afspraak worden uitgevoerd.. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind april gereed. Kort daarvoor gaan we nog een keer in gesprek met omwonenden om tips en suggesties voor de leefbaarheid op te halen.