Prestatieafspraken Wonen 2020

17 december 2019

Ondertekening Prestatieafspraken Wonen 2020

Poort6, Huurdersvereniging HP6 en de Gemeente Gorinchem werken samen aan goede volkshuisvesting in de gemeente Gorinchem. Als partners zorgen zij voor voldoende, goede en betaalbare woningen waarin mensen met een kleinere beurs duurzaam gehuisvest kunnen worden. Iedere partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid waar het gaat om wonen en zorg, nieuwbouw, woningkwaliteit en een goede woon- en leefomgeving. Wie, wat doet, is vastgelegd in de Prestatieafspraken wonen in Gorinchem 2020. Vrijdag 13 december zetten de drie partners hun handtekening onder de afspraken.
 

Ieder jaar maken de gemeente Gorinchem, Poort6 en HP6 prestatieafspraken met elkaar. Deze prestatieafspraken staan niet op zichzelf, maar zijn gebaseerd op de woon- en transformatievisie van de gemeente Gorinchem die is vastgesteld op 26 september 2019. De prestatieafspraken zijn concrete afspraken om ervoor te zorgen dat de gestelde doelen worden bereikt. De prestatieafspraken gaan over de onderdelen van het actieprogramma die specifiek gelden voor de samenwerking tussen Poort6, HP6 en de gemeente.
 
Wethouder Ro van Doesburg (Wonen): ”Deze prestatieafspraken sluiten perfect aan op onze ambitieuze woonvisie. We gaan die visie stap voor stap uitvoeren op basis van een nauwe en goede samenwerking tussen HP6, Poort6 en de gemeente. Dit doen we op basis van ons Actieprogramma woon- en transformatievisie. Ook wil de gemeente inzetten op ontmoetingsplekken in wijken, zowel buiten in de openbare ruimte als binnen accommodaties.”
 
Marije Buursink (directeur-bestuurder Poort6):”Ik ben blij dat we in de prestatieafspraken het niet alleen maar hebben over het aantal sociale huurwoningen in de stad maar er juist ook veel aandacht is voor Wonen met zorg en de zorgzaamheid in de wijken. Doordat zorg steeds meer aan huis georganiseerd wordt is er een groeiende groep - in een kwetsbare positie - die thuis blijft wonen. Dit vraagt een omgeving waar mensen elkaar kennen en zo nodig kunnen helpen. Poort6 onderzoekt of samenwerking rond het aanbod van wonen met zorg bij gezamenlijke locaties beter op elkaar afgestemd kan worden. 
 
Harry Vendel (HP6): “Wij praten met Poort6 en de gemeente over onderwerpen die ons allen raken. Daarbij gaat het over betaalbaarheid van de woningen, de veiligheid en leefbaarheid in de buurt, het onderhoud en de dienstverlening. Dit alles komt samen in de prestatieafspraken. We vinden het een teken van goede participatie dat wij als huurdersvereniging hierover meepraten.” 
 
Meerjarenakkoord
De drie partijen Poort6, HP6 en Gemeente Gorinchem willen op basis van de woon- en transformatievisie 2019 hun samenwerking bestendigen in een meerjarenakkoord, om zo stapsgewijs toe te werken naar de ambities uit de woon- en transformatievisie. Om dit te bereiken is nauwere samenwerking in de toekomst essentieel. Met name vanwege het sociale aspect en de zorg voor mensen met lagere inkomens. De uitwerking van de prestatieafspraken gebeurt onder aansturing van de Gorcumse Woontafel. In dit bestuurlijk overleg zijn bestuurders van Poort6, HP6 en de gemeente vertegenwoordigd. De woontafel draagt zorg voor uitwerking van de prestatieafspraken naar een meerjarenakkoord. Bij de uitwerking van de afspraken voor 2020 worden de volgende vier pijlers uit de woon- en transformatievisie gevolgd: ‘Open Woonstad’, ‘Een woning voor iedereen’, ‘Een veilige, leefbare en zorgzame omgeving’ en ‘Duurzame kwaliteit van wijken en woningen’.