Lees voor

Privacyverklaring

van woningcorporatie Poort6, gevestigd te Gorinchem aan de Schelluinsestraat 3

Inleiding
Via onze website bieden wij woningzoekenden en huurders een betaalbare woning van passende kwaliteit. Om in aanmerking te komen voor een woning of om een woning te huren van Poort6, verwerken wij persoonsgegevens. Poort6 hecht waarde aan je privacy. Bij het verwerken van uw gegevens, zorgen wij voor naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG. In deze privacyverklaring geven wij aan welke gegevens Poort6 verzamelt en voor welk doel, hoe de gegevens verkregen worden, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. Voor het voorkomen van schulden en ontruimingen hebben wij een aparte privacyverklaring

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer. Soms voegen we gegevens samen of anonimiseren we persoonsgegevens, zodat je niet meer herleidbaar bent als persoon.

Doeleinden Poort6 voor verwerking persoonsgegevens
Poort6 verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van de huurovereenkomst en de financiële afwikkeling daarvan, voor het innen van vorderingen, voor het onderhoud en de reparatie van je woning, voor het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van een accountantscontrole, voor activiteiten van intern beheer, voor informatievoorziening over de dienstverlening van Poort6 (bijvoorbeeld het bewonersblad) voor de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Om een overeenkomst af te sluiten met (potentiële) klanten of om de gevraagde dienstverlening te bieden, gebruiken wij de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inkomensgegevens
 • Betalingsgegevens

Persoonsgegevens van kandidaten die gereageerd hebben op een huurwoning, maar geen huurovereenkomst zijn aangegaan, worden vernietigd.

Grondslagen voor verwerking gegevens

Toestemming:
Bij de verwerking van je persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening gebruiken wij toestemming als grondslag. Deze toestemming wordt verleend via de afgesloten huurovereenkomst. Deze toestemming wordt bewaard.

Overeenkomst:
Poort6 gebruikt voor het verhuren van een woning of het verkopen van een woning een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt, wordt een klant ingeschreven in het systeem, dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase.

Verstrekt Poort6 persoonsgegevens aan derde partijen?
Poort6 verstrekt persoonsgegevens aan derden voor de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo verstrekt Poort6 persoonsgegevens, die nodig zijn voor onderhoud en reparatie aan je woning en in situaties waarin Poort6 daartoe wettelijk wordt verplicht. Deze organisaties krijgen alleen de benodigde gegevens, zoals het adres en eventueel een telefoonnummer voor het maken van een afspraak.

Beveiliging persoonsgegevens
Je gegevens beveiligen wij op een passende wijze tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Poort6 zorgt ervoor dat, indien we jouw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Poort6 verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Recht op inzage, correctie, afscherming en verbetering van persoonsgegevens
Poort6 vindt het belangrijk dat je als huurder je rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Daarom kun je altijd je gegevens opvragen bij Poort6. Onderaan deze pagina vind je hiervoor verschillende formulieren die daarbij kunnen helpen. Via deze formulieren kun je gebruikmaken van de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van je verwerken;
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van je verwerken niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: indien wij je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of je gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van dataportabiliteit: op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van je hebben overdragen naar jou of een andere organisatie naar je keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar. Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kun je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je gegevens, zogenoemd het recht van bezwaar. Binnen vier weken na ontvangst van je schriftelijk inzageverzoek, laat Poort6 je weten of aan dit verzoek kan worden voldaan.

Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Website
Op deze website maken wij gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Hiervoor hebben wij een verwerkerssovereenkomst met Google afgesloten. Je gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt en na 26 maanden automatisch verwijderd. De optie ‘gegevens delen’ met Google hebben wij uitgezet. De Google Analytics cookies worden daarnaast niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Adwords.

Vragen
Vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Poort6 kun je via het algemene contactformulier naar ons toesturen.

Wijzigingen in privacyverklaring
Poort6 behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.