Lees voor
Over Poort6

#WIJ zijn Poort6

De enige woningcorporatie in Gorinchem. Met elkaar bieden we zo’n 15.000 inwoners een thuis in de grootste vestingstad van Nederland. Onze naam is gebaseerd op de vijf toegangen die er vroeger in Gorinchem waren: de Arkelpoort, Kanselpoort, Dalempoort, Waterpoort en Vijfde Uitgang. Hier voegen wij symbolisch nog een toegang aan toe. Poort6: de toegang tot meer dan prettig wonen.

Over Poort6

Onze missie en visie

We bieden een goed en betaalbaar huis aan wie ons nodig heeft.
Nu en in de toekomst. In verbinding met bewoners, buurten en partners spelen we in op woonvragen in Gorinchem. We bouwen zo samen aan sterke, zorgzame en toekomstbestendige wijken en woongemeenschappen. Vanuit ons hart en hoofd, met open blik en oog voor verschil gaan we voor de beste oplossing. Zo voegen we maatschappelijke waarde toe. Dat kan, omdat onze organisatie duurzaam op orde is.

Hier staan #WIJ voor

#WIJ, de wil om te verbinden. Zo drukken wij uit dat we steeds bereid zijn ons te verbinden aan de ander. Om samen te kijken naar oplossingen. En verder te kijken dan 'ik'. We verbinden ons daarom aan onze huurders, buurten, partners in de stad en collega’s. Om samen te komen tot de beste (woon)oplossingen. Met elkaar maken we ons de komende jaren hard voor zes thema’s.

#WIJ werken met ons hart en hoofd

Zodat we met oog voor verschil en een open blik steeds gaan voor de beste oplossing in iedere situatie.

#WIJ geven thuis

Zodat onze huurders ervaren dat zij het vertrekpunt zijn bij ons doen en laten.

#WIJ bouwen samen aan krachtige wijken

Zodat alle wijken in Gorinchem zorgzaam, veilig en leefbaar zijn.

#WIJ bieden een goed en betaalbaar thuis

Zodat iedereen die in Gorinchem is aangewezen op sociale huur een fijne, passende plek bij ons vindt.

#WIJ verbinden wonen met zorg

Zodat ook ouderen en kwetsbare mensen een optimaal thuis hebben bij ons.

#WIJ werken natuurlijk aan een duurzaam thuis

Zodat we niet alleen nu maar juist ook in de toekomst fijn kunnen wonen en werken.

Publicaties & downloads

Image Book

Poort6 heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat wij ons als organisatie inzetten voor het algemeen belang van de samenleving. Daarom moeten we ook een aantal gegevens op onze website zetten. Deze kun je hieronder downloaden.

ANBI-formulier
Image Book

Onze organisatie heeft een eenhoofdig bestuur: onze directeur-bestuurder. Marije Buursink vervult deze functie sinds 17 september 2018. In september van 2022 is zij voor opnieuw 4 jaar benoemd. Marije Buursink is eindverantwoordelijk voor het functioneren van onze woningcorporatie en geeft leiding aan onze organisatie. Haar werkwijze is vastgelegd in het bestuursreglement.

Bestuursreglement
Image Book

In 2017 hebben we ons inkoopbeleid herzien. Ons inkoopbeleid geeft kaders voor alle inkopen binnen Poort6. Daarnaast hanteren we voor leveringen, diensten en werken onze algemene inkoopvoorwaarden.

Inkoopbeleidsplan Schema inkoopbeleid Algemene inkoopvoorwaarden
Image Book

#WIJ vinden het belangrijk dat onze medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom hebben we een gedragscode Integriteit opgesteld. Daarnaast kennen we ook een klokkenluidersregeling. Medewerkers die het vermoeden van een misstand hebben, kunnen deze melden aan het meldpunt klokkenluider.

Gedragscode integriteit Klokkenluidersregeling Visie op integriteit

Hieronder staan folders en formulieren die te maken hebben met onderhoud of zelf klussen.

Zelf klussen in huis Formulier Zelf klussen Aanmeldingsformulier serviceabonnement Onderhouds-ABC
Image Book

In dit reglement staan de bevoegdheden van onze medewerkers om onze organisatie (rechtsgeldig) te vertegenwoordigen.

Procuratieregeling
Image Book

Onze Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur. Dit is vastgelegd in onze visie op toezicht. Daarnaast geeft de RvC advies en heeft een aantal specifieke verantwoordelijkheden. De benoeming van de leden, de werkwijze en het profiel zijn beschreven in het reglement van de Raad van Commissarissen.

Visie op bestuur en toezicht Reglement RvC Bijlage A Profiel lid van RvC Bijlage B Rooster van aftreden en bezoldiging Bijlage C Profielschets bestuurder Poort6 Bijlage D Reglement Auditcommissie Poort6 Bijlage E Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie Poort6

Als Poort6 vinden we het belangrijk dat al onze huurders fijn en prettig wonen. In een kwalitatief goede en duurzame woning, in een prettige wijk. Om hiervoor te zorgen heeft uw woning soms groot onderhoud of verbeteringen nodig. Kan het zijn dat we uw woning moeten renoveren. Of dat de woning te oud en onderhoudsgevoelig is dat we deze moeten slopen en vervangen door nieuwbouw. In dit Sociaal Statuut staan algemene afspraken. Zodat u weet waar u recht op heeft. Want er komt veel op u af bij groot onderhoud, verbeteringen aan de woning, renovatie of sloop.

Sociaal Statuut 2024 - 2029
Image Book

#WIJ willen graag een betrouwbare partner zijn voor onze huurders en partners. Onze statuten vormen de basis van onze organisatie en toezicht. Als maatschappelijke onderneming verantwoorden wij ons over ons beleid. Hiervoor volgen wij de Governancecode. Hiermee laten we zien waar we voor staan, waarop we aanspreekbaar zijn, dat we kwaliteit bieden en dat we ons willen verantwoorden naar de omgeving waarin we opereren. De governancestructuur is transparant ingericht en vertaald naar een manier van werken in het Toezichts- en toetsingskader. Deze vind je terug onder het kopje Raad van Commissarissen.

Statuten Stichting Poort6 Governancecode
visitatie

In 2020 werden onze prestaties onderzocht door een onafhankelijke commissie: de visitatie. De uitkomsten zijn op hoofdlijnen weergegeven in deze infographic. U kunt ook het visitatierapport en de bestuurlijke reactie van Poort6 lezen. Of bekijk het filmpje hieronder.

Infographic visitatie Bestuurlijke reactie visitatie Visitatierapport

Werken bij Poort6