Bestuur & organisatie

Directeur-bestuurder
Onze organisatie heeft een eenhoofdig bestuur: onze directeur-bestuurder. Sinds 17 september 2018 wordt deze functie vervult door Marije Buursink. Zij is eindverantwoordelijk voor het functioneren van onze woningcorporatie en geeft leiding aan onze organisatie. Haar werkwijze is vastgelegd in het  Bestuursreglement.

Raad van Commissarissen
Onze Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur. Dit is vastgelegd in onze visie op toezicht. Daarnaast geeft de RvC advies en heeft een aantal specifieke verantwoordelijkheden. De benoeming van de leden, de werkwijze en het profiel zijn beschreven in het Reglement van de Raad van Commissarissen. De samenstelling en het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen ziet er zo uit:

Naam Functie Sinds Aftredend per
De heer J.H. Willems Voorzitter,
Lid remuneratiecommissie
1 maart 2019 1 maart 2023
(herbenoembaar)
Mw. J. de Weerd-Hoeve (*) Vicevoorzitter 14 januari 2014 14 januari 2022
(niet herbenoembaar)
De heer A. de Jonge (*) Lid
Voorzitter remuneratiecommissie
31 augustus 2017 31 augustus 2021
(hernoembaar)
De heer D. Dresens Lid
Voorzitter auditcommissie
1 maart 2019 1 maart 2023 
(herbenoembaar)
Mevrouw M. Klein Lid
Lid auditcommissie
31 augustus 2017 31 augustus 2021
(hernoembaar)
(*) benoemd op voordracht van HP6.      

 

 

 

 


 

 

Meer actuele informatie over de Raad van Commissarissen kunt u lezen in ons jaarverslag.

Beloning directeur-bestuurder en RvCDe beloning van de RvC is gebaseerd op de Adviesregeling Honorering Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en valt binnen de grenzen van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Ook de beloning van onze directeur-bestuurder valt binnen de kaders van de WNT. Onze organisatie is ingedeeld in beloningsklasse F. Jaarlijks vindt een verhoging plaats op basis van het inflatiecijfer dat ook wordt toegepast in de jaarlijkse huurverhoging. Hieronder ziet u de beloning in 2019.

Naam Functie Beloning
De heer J.H. Willems Voorzitter RvC € 10.720
De heer D. Dresens Lid RvC € 7.147
Mw. J. de Weerd-Hoeve Lid RvC € 8.577
De heer A. de Jonge Lid RvC € 8.577
Mw. M. Klein Lid RvC € 8.577
Mw. M. Buursink directeur-bestuurder € 137.069

Statuten en Governancecode
#WIJ willen graag een betrouwbare partner zijn voor onze huurders en partners. Onze statuten vormen de basis van onze organisatie en toezicht. Als maatschappelijke onderneming verantwoorden wij ons over ons beleid. Hiervoor volgen wij de Governancecode. Hiermee laten we zien waar we voor staan, waarop we aanspreekbaar zijn, dat we kwaliteit bieden en dat we ons willen verantwoorden naar de omgeving waarin we opereren. De governancestructuur is transparant ingericht en vertaald naar een manier van werken in het Toezichts- en toetsingskader.

Integriteit en Klokkenluidersregeling
#WIJ vinden het belangrijk dat onze medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom hebben we een gedragscode Integriteit opgesteld. Daarnaast kennen we ook een klokkenluidersregeling. Medewerkers die het vermoeden van een misstand hebben, kunnen deze melden aan het meldpunt klokkenluider.

Visitatie
In 2020 liet Poort6 zich visiteren door een onafhankelijke commissie op onze maatschappelijke prestaties. De uitkomsten zijn op hoofdlijnen weergegeven in deze infographic. U kunt ook het visitatierapport en de bestuurlijke reactie van Poort6 lezen. Of bekijk het filmpje hieronder.

Strategische koers
Wij willen graag open en transparant zijn over onze bedrijfsvoering. Daarom vindt u hier onze strategische koers: WIJ: de wil om te verbinden terug.

Inkoopbeleid
In 2017 hebben we ons inkoopbeleid herzien. Ons inkoopbeleid geeft kaders voor alle inkopen binnen Poort6. Daarnaast hanteren we voor leveringen, diensten en werken onze algemene inkoopvoorwaarden